Author = Oblokulov Feruz
Number of Articles: 1
1. An Important Factor Determining The Quality Of Seed Potatoes

Volume 12, Issue 3, Winter and Spring 2021, Pages 6-8

Ergashev Ibragim Tashkenovich; Oblokulov Feruz; Saidmurodova Zukhra; Begimkulov Ilkhom; Ergashev Ulugbek