Keywords = democratic rule of law
Number of Articles: 1
1. Economic And Legal System Of Elections And Characteristics Of Electoral Legislation In Germany

Volume 12, Issue 2, Winter and Spring 2021, Pages 3008-3016

Alikul Nomozovich Rakhmonov; Jamshid Sharafetdinovich Tukhtabaev; Alisher Xudayberdievich Eshbaev; Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov; Barno Ramizitdinovna Tillaeva; Dilafruz Baymamatovna Taylakova; Bekzod Abduraxmanovich Shukurov; Magomed Abduaxat og’li Saidov