Author = Omonov Alisher Akhmad Ogli
An Integrated Approach To Information Technology Training In Non-Specialised Education

Volume 12, Issue 3, June 2021, Pages 813-819

Kurbanova Shakhnoza Mavlyanovna; Omonov Alisher Akhmad Ogli; Toguzbaev Fakhriddin Ulashovich; Sindorov Sadriddin Karshiboevich; Pardaev Sherzod Mamasharipovich