Author = R.J. Raut
To Study the Advance Techniques of Canal System For Irrigation: With Various Parameter

Volume 13, Issue 1, January 2022, Pages 186-192

Devashish Gulhane; R.J. Raut; Sujita Rathod; Om Dhengle; Mayur Deulkar; Nayan Patil; Shravani Naskulwar; Abhishek Jadhav; Pratiksha Laswante