Current Issue: Volume 12, Issue 3, Winter and Spring 2021 

1. The Impact Of Labor Motivation Management On Labor Productivity In Small Business Enterprises

Pages 1-5

Kuchkorov GaybullaFayzullaevich; Boratov BaxtiyorSayfullaevich; Xolliyev SheraliBakhtiyorovich; Kadirov LutfulloKhalimovich


2. An Important Factor Determining The Quality Of Seed Potatoes

Pages 6-8

Ergashev Ibragim Tashkenovich; Oblokulov Feruz; Saidmurodova Zukhra; Begimkulov Ilkhom; Ergashev Ulugbek


3. On Non-Associative Algebra And Its Properties

Pages 9-16

Nosirov S obir Nosirovich; Aroev Dilshod Davronovich; Sobirov Avazbek Abdurashid ugli


Publication Information

Online ISSN
2008-8019